Vzdělávací obsah MŠ

 

Náš školní vzdělávací projekt osahuje 6 základních vzdělávacích celků ( integrované bloky).

Vychází z pěti vzdělávacích oblastí, které respektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, učení a zrání. Snažíme se o to, aby se tyto oblasti vzájemně prolínaly.

Tyto celky v sobě zahrnují celou šíři obsahu předškolního vzdělávání. Výchozí integrované bloky budeme nadále rozpracovávat do konkrétních a podrobnějších podtémat podle svého uvážení, představivosti , fantazie a také nahodilosti. Pod tuto širokou nabídku spadá celý okruh dílčích vzdělávacích cílů a vzdělávací nabídky, tak jak to uvádí RVP PV.  Jejich průběžným naplňováním se budeme snažit, abychom rozvíjeli samostatné, zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a položili základ celoživotnímu vzdělávání všem dětem na základě jejich možností a potřeb.

Bloky na sebe navazují, někdy se na konci a na začátku částečně prolínají.

Celý projekt je zaměřen na prohlubování znalostí dětí o přírodě, přírodních jevech, na poznávání našeho okolí, na podporu sounáležitosti ke skupině, ke kamarádství a citlivému jednání a na osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.

 

1. „Hola, hola, školka volá...“

 

Charakteristika a cíle integrovaného bloku:

Záměrem tohoto bloku je opětovné sjednocení dětského kolektivu po letních prázdninách, adaptace nově příchozích dětí, vytvoření pocitu pohody a sounáležitosti ke skupině, postupné osvojováni si pravidel chování ve skupině vrstevníků a postupné objevování různých přírodních zákoutí v okolí naší školy, která budeme celoročně navštěvovat a pozorovat na nich změny v přírodě.

U dětí, které již naštěvovaly MŠ, budeme znalosti z předchozích let opakovat a rozšiřovat.

Děti mají možnost:

 • seznámit se s prostředím MŠ i celé školy, se zaměstnanci
 • poznat se s novými kamarády, s jejich jmény
 • poznat, kde bydlí kamarádi
 • seznamovat se s novými hračkami, pomůckami
 • poznat svoji obec a  její okolí
 • uvědomit si rozdíl mezi mateřskou školou a domovem, mezi mateřskou školou a rodinou
Časový rozsah: 4 - 6 týdnů

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojovat si dovednosti důležité k podpoře osobní pohody a pohody prostředí
 • vytváření zdravých životních návyků
 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • posilování přirozených poznávacích citů
 • získání relativní citové samostatnosti
 • seznamování s pravidly chování ve vztahu ke druhému
 • rozvoj komunikativních dovedností
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, spolupracovat
 • osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou

 

2. „Podzime, podzime, už zas nosíš deště…“

 

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: 

Tento blok navazuje volně na předchozí činnostiJeho záměrem je seznamovat,  rozšiřovat a prohlubovat poznatky dětí o změnách v přírodě způsobených ročními obdobími, přibližovat dětem význam lesů pro život člověka.

Prostřednictvím tohoto bloku je možné:

 • pozorovat a uvědomovat si charakteristické znaky podzimu, jeho barevnost, změny barev, pojmenovat barvy jak základní tak doplňkové
 • pojmenovat některé stromy a jejich plody (na zahradě i v lese), rozdělit je na listnaté a jehličnaté
 • pozorovat sklizeň ovoce a zeleniny, práce na poli
 • hrát si a tvořit s přírodninami
 • pozorovat změny počasí
 • poznat a pojmenovat některá lesní zvířata, správné chování v lese
 • pozorovat první příznaky zimy
 • rozvíjet vědomosti o ochraně zdraví při nepříznivém počasí

Časový rozsah: 4 – 5 týdnů

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
 • rozvoj  a užívání všech smyslů
 • rozvoj jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, vyjadřování)
 • rozvoj tvořivosti (řešení problémů, tvořivého myšlení..)
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • rozvoj schopnosti projevovat se autenticky
 • rozvoj schopnosti vnímat a přijímat základní hodnoty uznávané ve společenství dětí
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí o jeho rozmanitosti
 

3. „Vánoce, Vánoce přicházejí po roce..“

 

        Charakteristika a cíle integrovaného bloku:

Tento projekt je dobou předvánočních příprav a obdobím radostného očekávání příchodu "Ježíška". Snažíme se rozvíjet samostatný tvůrčí proces, zaměřujeme se na vyjadřování pocitů a představ a podporujeme spolupráci dětí v kolektivu. Také si průběžně připravujeme básničky, písničky a scénky pro rodiče.

        Děti mají možnost:

 • seznámit se s obdobím adventu, s jeho tradicemi a zvyky
 • poznat a vyzkoušet různé výtvarné techniky při výrobě dárků a vánočních dekorací
 • zapojit se do vánoční výzdoby MŠ, ozdobit stromeček
 • vyzkoušet si vystoupení před veřejností (někdy i poprvé)
 • učit se a poslouchat vánoční koledy, básničky
 • vyprávět o vánočních přípravách a průběhu Vánoc doma...

        Časový rozsah: 4 týdny

        Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • osvojení si poznatků a dovedností k podpoře osobní pohody i pohody prostředí
 • rozvoj komunikativních dovedností a kulturního projevu
 • posilování přirozených poznávacích citů
 • rozvoj tvořivosti
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 • rozvoj a kultivace estetického cítění, vnímání a prožívání
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
 • rozvoj společenského a estetického vkusu
 • seznamování se světem kultury a umění
 • rozvoj základních kulturně společenských postojů
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem
 

4. Pojďte s námi do pohádky..."

 

Charakteristika a cíle integrovaného bloky:

Tento blok je rozsáhlejší,  volně navazuje na vánoční období, na předchozí znalosti dětí. Cílem je vnímat a poznávat přirozené změny v přírodě, rozvíjet schopnost naslouchat a porozumět. Je to období plné pohádek, ve kterých se děti učí poznávat nejen dobro, ale také zlo, čím si uvědomují, že ne všichni lidé se chovají podle pravidel a ubližují tím ostatním.

Jsou vybírány hlavně pohádky o princeznách a na konci bloku o zvířátkách.

Část tohoto bloku je také věnována  období Masopustu, kdy se děti seznamují s některými tradicemi v obci.

Prostřednictvím tohoto bloku je možné:

 • poznávat charakteristické znaky zimy
 • upozorňovat na nebezpečí ledu, ale někdy i sněhu
 • poznávat zimní sporty
 • seznamovat se lidským tělem, rozvíjet vědomosti o ochraně zdraví
 • seznamovat  s péčí o ptactvo a lesní zvěř
 • připravovat na zápis ( předškoláci) – procvičují geometrické tvary, časové a prostorové pojmy, názvy částí dne,adresu..
 • procvičovat, opakovat si  znaky všech ročních období, názvy dnů v týdnu, dle možností i názvy měsíců
 • rozdělit, která zvířátka jsou lesní, exotická a domácí

Časový rozsah: 8 – 10 týdnů

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních ( vnímání, naslouchání, porozumění)
 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem
 • rozvoj schopnosti sebeovládáni
 • rozvoj schopnosti citové vztahy  vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • rozvoj schopnosti chovat se autenticky
 • seznamování se světem lidí, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou i neživou přírodou

 

5. Vstávej, semínko, holala...“

 

Charakteristika a cíle integrovaného bloku:

Tento blok je zaměřen na rozvoj pocitu sounáležitosti s živou přírodou a schopnosti vážit si života ve všech jeho formách. Děti získávají a rozvíjejí vědomosti o jarní přírodě, osvojují si jednoduché dovednosti k ochraně přírody a vzhledem k tomu, že část bloku je věnována „Velikonocům“, jde o období plné tvořivosti dětí a také rozvoje výtvarné fantazie.

Jelikož se v této době koná na nedaleké hoře „Říp“ pouť, kterou děti navštěvují, snažíme se v další části bloku vytvořit u nich povědomí o širším kulturním a přírodním prostředí.

Část bloku je také věnována svátku maminek.

Děti mají možnost:

 • pozorovat znaky jarního období – zelenání přírody, rašení, kvetení stromů, nestálé počasí, návrat ptactva z teplých krajů..
 • poznávat jarní a luční květiny, seznamovat se s jejich názvy
 • poznat lépe domácí zvířata a jejich mláďata
 • procvičovat barvy základní i doplňkové
 • seznámit se s velikonočními symboly
 • vyslechnout pověsti, týkající se našeho kraje

Časový rozsah: přibližně 2 měsíce

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jak základů zdravého životního stylu
 • rozvoj produktivních řečových schopností
 • osvojení si některých dovedností, které předcházejí psaní a čtení
 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • rozvoj a kultivace mravního a estetického cítění
 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování o rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • rozvoj schopnosti projevovat autenticky
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem

 

 6. Prázdniny se blíží“

 

Charakteristika a cíle integrovaného bloku:

V tomto bloku se opět věnujeme přírodě a jejím změnám. Tentokrát s využitím pozorování nedalekého rybníka je část věnována vodě, její důležitosti, vlivu na životní prostředí a také jejímu nebezpečí. Ve spojení s  oslavami MDD chceme, aby děti prostřednictvím knih , encyklopedií a také PC poznaly existenci jiných národů.

V tomto období se také koná škola v přírodě.

Vzhledem k blížícím se prázdninám budou děti více upozorňovány na důležitá pravidla chování mimo školu a bez dohledu rodičů.

Prostřednictvím tohoto bloku je možné:

 • znát a pojmenovat dopravní prostředky a jejich využití
 • částečně ovládat pravidla silničního provozu
 • poznat kudy a kam teče voda, jak vzniká déšť
 • upozornění na nebezpečí, která mohou nastat – cizí lidé, neznámé místo, voda
 • poznat i jiné děti , seznámit se s jejich životními podmínkami
 • připomenout o čem jsme si během roku povídali, co jsme zažili …zhodnocení školního roku s dětmi

Doba trvání: asi 6 týdnů

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si poznatků  a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka        
 • rozvoj kultivovaného projevu
 • vytváření základů pro práce s informacemi
 • rozvoj přirozených poznávacích citů
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností
 • rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu….- vytváření prosociálních postojů
 • vytvoření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, rozvoj schopností postoje vyjadřovat a projevovat
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také i poškozovat
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám