Logopedická prevence

 

Hrátky s Povídálkem a Zvídálkem - hry s dětmi zaměřené na podporu přirozeného vývoje řeči


Logopedická prevence je v naší MŠ naprosto přirozenou součástí celého výchovného programu předškoláka, během níž jsou prováděna:

 • dechová, fonační a artikulační cvičení
 • hry na procvičení hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky
 • hry na rozvoj a zpřesňování slovní zásoby
 • rytmizační a pohybové hry
 • hry na rozvoj zrakové a sluchové pozornosti
 • dostatek básniček a písniček, rozhovorů
 • dostatek námětových her

 

Očekávanými výstupy budou:

 • koordinace ruky a oka, zvládání jemné motoriky
 • správná výslovnost, tempo a intonace řeči
 • pojmenování většiny toho, čím je dítě obklopeno
 • samostatné vyjadřování ve větách, formulování otázek
 • rozklad slov na slabiky
 • vyprávění jednoduchého příběhu, pohádky podle obrázku